top of page

תקנון אתר - מועדון המ״פים 2141

 • תנאי שימוש 

  כללי
  תקנון זה הינו הסכם משפטי מחייב.

  1. אתר זה ("האתר") מנוהל על ידי מועדון המ"פים 2141 בע"מ (חל"צ) ("מפעילת האתר") הוראות התקנון יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר.

  2. כותרות התקנון וסעיפיו הינם לצרכי נוחות בלבד.

  3. האתר: mp2141.org הינו אתר ברשת האינטרנט.

  4. הגלישה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

  5. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעילת האתר מוגבל כמפורט בהסכם זה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. הפרת זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר אסורה בהחלט.

  6. הוראות תקנון זה חלות, ללא הגבלה, על כל משתמשי האתר.

  7. תקנון תנאי השימוש ("התקנון") מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

  8. שינויים בתקנון:

  • תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע”י מפעילת האתר על פי       שיקול דעתה הבלעדי.

  9.  השימוש באתר:

  • המשתמש רשאי לעשות שימוש בתכני האתר       ("התכנים") אך ורק בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון. אין להשתמש       בתכנים באופן אחר מהקבוע בתקנון, זאת אלא אם קיבל המשתמש את הסכמתה המפורשת,       מראש ובכתב של מפעילת האתר, ובכפוף לתנאי הסכמתה.

  • המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות       בלבד.

  • אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל       דרך אחרת בתכנים שבאתר.

  • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי אם בדרך של משלוח       פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש ובהתאם       לתנאיה ולשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.

  • היה ונעשה פרסום באתר, מפעילת האתר לא תהיה אחראית       לתוכן הפרסומים ו/או לנזקים (בין ישירים ובין אם עקיפים) העלולים להיגרם בשל       כך.

  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי       אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי       של תכנים מתוך האתר. בכלל כך אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת       לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים ממפעילת האתר.

  1. פרטיות:

  • ·מפעילת האתר תעשה ככל יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים.

  •  מפעילת האתר תפעיל מערכת אבטחה מתקדמת לשמירת סודיות המידע באתר. על אף זאת אין ביכולתה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה וזאת בתנאי שמפעילת האתר נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.

  • בעת השימוש באתר ייאסף מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי אודות הדפים שיוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייתו באתר ואילו פעילויות ביצע בו. מפעילת האתר רשאית לעשות במידע שימוש לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין.

  •  מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי, ורשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש באופן אישי או מזהים אותו באופן אישי.

  • מפעילת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי בין היתר, במקרה שבו הפר המשתמש תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם מפעילת האתר או מי מטעמה וכן במקרה שבו נתקבל בידי מפעילת האתר או בידי צד שלישי צו מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.

  11. הפרות וסעדים:

  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

  • חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  • כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

  12. הוראות התנהגות באתר:

  • על כל משתמש יחולו ההוראות הבאות, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת.
   המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.

  • חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה שלה או אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.

  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה.

  • במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.

  • מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.

  • מפעילת האתר רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.  1. הגבלת אחריות:

  • מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של יצרן המוצר או השירות הרלוונטיים.

  •   מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.

  •  הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של ביצוע הזמנת שירותים כלשהם באמצעות האתר יהיה ביטולם, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מפעילת האתר.

  •  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא (As Is) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

  2. קישורים:

  •  ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של מפעילת האתר, מפעילת האתר אינה אחראית לתקינותם / אמינותם / חוקיותם / ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם.

  •  המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מהאתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובהתאם הוא לא יוכלל בוא למפעילת האתר בטענה כלשהי בקשר לנזקים שנגרמו לו על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל הגלישה לאותם אתרים ו/או בכל הקשור לנגישות אליהם.

  •  כמו כן, מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או עדכניים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

  •  מפעילת האתר רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  •  באתר הפניות לאתרי / דפי תוכן של חברות בת / חברות קשורות – מובהר כי התוכן באתרים ודפים אלו הינם באחריות חברות אלו בלבד, ולמפעילת האתר אין כל אחריות לתוכן המוצג בדפים אלו.

  •  שימוש בעוגיות (Cookies)
   מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר.
   מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

  •  שינויים באתר, הפסקת השירות ושירותי תמיכה טכנית
   מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מהותו ו/או לכל צורך אחר.

  •  שינויים אילו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו.
   לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או הפסקת זמינות האתר כאמור.

  •  מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי על סגירת האתר.

  •  מובהר בזאת כי היה ורשות מסוימת תחליט על סגירת האתר, מכל סיבה שהיא, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות לא תחול כל חובה על מפעילת האתר להתריע על כך מראש ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בקשר לכך.

  •  מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת על כך באתר.

  •   שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו תוך 7 ימים מיום פרסומו הראשון. לפיכך אנו ממליצים כי תעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בתנאי השימוש בו, אם חלו.
   מפעילת האתר אינה מתחייבת לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו.
   לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.

  3. אבטחה:

  •  מפעילת האתר מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר.
   חדירה למערכות המחשב של האתר או של מפעילת האתר מהווה עבירה פלילית לפי הדין החל בישראל.

  •  מובהר בזאת כי למרות מנגנוני האבטחה המתקדמים שבהם משתמשת מפעילת האתר היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, מפעילת האתר אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלו, חשיפת מידע ו/או שיבושים ו/או הפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר, על כן האחריות בגין העברת מידע כלשהו על ידי המשתמש דרך האתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר במקרה שבו מידע זה ייחשף לגופים לא מורשים.

 • מדיניות ביטול

  הנחות עבודה:

  1. כללי:

  · משתמש \צרכן שהתקשר בעסקה מתמשכת רשאי לבטל את העסקה, בהתאם לתנאי הביטול שנקבעו בחוזה ההתקשרות.

  · העוסק חייב להפסיק את החיוב בתוך 3 ימים מיום הודעת הביטול (או בתוך 6 ימים אם ההודעה נמסרה בדואר רשום), אלא אם כן הצרכן ציין תאריך מאוחר יותר.

  · האחריות לביטול העסקה מוטלת על המשתמש \צרכן.

  ·

  2. הודעה על ביטול העסקה:

  · משתמש \צרכן צריך להודיע לעוסק על ביטול העסקה. ניתן להודיע על הביטול בכל אחת מהדרכים הבאות:

  • בדוא"ל.

  • בדואר רשום.

  · בעסקה שניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט של העוסק, יש לאפשר גם את ביטול העסקה באמצעות האתר. במקרים אלה על העוסק לפרסם בדף הראשי של האתר, באופן בולט וברור, קישור ייעודי שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול.

  · בהודעת הביטול משתמש \צרכן יפרט את שמו ואת מספר הזהות שלו.

  · רצוי לשלוח הודעת ביטול באמצעות דואר רשום, שכן כך ישנו תיעוד רשמי של ביטול העסקה.


  3. ביטול תרומה ל-2141.

  · מובהר בזאת כי לצורך זיהוי יתבקש משתמש \צרכן לתת פרטים מזהים הכוללים שם ומס' תעודת זהות וההשתתפות בתור תורם 2141 תופסק בתוך 3 ימים עסקים מיום קבלת ההודעה כאמור (אלא אם ביקשת ביטול לתום תקופת החיוב). על נותן התרומה לפנות בשמו ומכתובת הדוא"ל שלו.

  · למבטלים מתן תרומה 2141, שנרכש במקור בהתחייבות לשנה, במהלך תקופת ההתחייבות, יובהר כי ביטול התרומה יחייב את משתמש \צרכן בתשלום של 30 ₪ בגין עמלות לחברת הסליקה ודמי טיפול.

  ·את הבקשה יש לשלוח למייל HAMAL@MP2141.ORGאשר עליו לכלול את הפרטים הבאים:

  •  שם פרטי (שדה חובה)

  •  שם משפחה (שדה חובה)

  •  ת.ז. (שדה חובה)

  •  טלפון (שדה חובה)

  •  מייל (שדה חובה)

  •  4 ספרות אחרונות של כרטיס החיוב (שדה חובה)

  •  מדוע ביטל את התרומה (שדה חובה)

  •  הודעה חופשית


 • מדיניות פרטיות

  1. החברה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הגולשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות ושמירה מלאה מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע בחברה - לרבות מידע שנאגר אודות גולשים - או להשתמש בו לרעה, במקרה כזה מוסכם בזה המפורש כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

  2. הפרטים האישיים של הגולשים ישמרו במאגרי המידע של החברה והיא שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, מידע על העמודים שצפית בהם, וכל מידע אחר.

  3. החברה לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:

  · אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.

  · אם עשית שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

  · אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.

  · אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או מינהלי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי;

  · בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.

  4. אם החברה תתמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות החברה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי תקנון זה בכל הנוגע לפרטיות השימוש במידע.

  5. החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת גלישה באתר ובכל מידע שייאגר אודותיך לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

סמל מועדון המ״פים 2141
bottom of page